Ta strona wykorzystuje pliki cookies do celów statystycznych oraz optymalizacji pod względem użyteczności. Klikając „X”, wyrażasz zgodę na ich użycie.

phone 607 152 310 mail_outline zapytania@wyklejanietablic.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych („RODO”), w stosunku do Kandydatów aplikujących do pracy (dalej Kandydat) poprzez formularz na stronie internetowej wyklejanietablic.pl/praca spółka RECEVENT sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej (26-110), adres: ul. Paryska 153, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000692437, REGON: 368115815, NIP: 6631874579, niniejszym informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 13 RODO jest spółka RECEVENT sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej (26-110), adres: ul. Paryska 153, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000692437, REGON: 368115815, NIP: 6631874579, (dalej „Administrator”). Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych Kandydatów:
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Wiek
  • Miejsce zamieszkania
  • Nazwę ostatniego pracodawcy
  • Infrmację o posiadaniu prawa jazdy
  • Dodatkowe informajcje, które Kandydat samodzielnie poda w dokumentach aplikacyjnych.
 2. Z Administratorem można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw mailowo na adres e-mail: kod@recevent.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
 3. Dane osobowe Kandydatów są przetwarzane w następujących celach:
  • Przeprowadzanie procesu rekrutacji

  przy czym wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Żądanie wycofania zgłosić można zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w ust. 2.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie ust. 3 powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie ust. 3 powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 6. Dane osobowe Kandydatów Administrator może udostępniać innym podmiotom, z którymi łączą go stałe stosunki administracyjno - gospodarcze, oraz uczestniczą one w procesie rekrutacji oraz zatrudnienia. Jakiekolwiek udostępnianie danych osobowych Kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy lub do czasu wycofania udzielonej zgody.
 8. W związku z realizacją postanowień Umowy i przekazaniem Administratorowi danych osobowych Kandydatowi przysługuje:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie Umowy);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  • wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.
 10. W celu wykonania wyżej wymienionych praw Kandydat powinien skierować żądanie mailowo na adres e-mail: kod@recevent.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

 
 
 
 

Wyklejanie Tablic

Pracują z nami sami specjaliści w dziedzinie wyklejania tablic reklamowych, nie mamy ograniczeń geograficznych… Z nami wykleisz billboardy w Gliwicach, Łodzi, Wrocławiu, Olsztynie… także w Twoim mieście, niezależnie od jego wielkości.

Kontakt

RECEVENT Sp. z o.o.
ul. Paryska 153,
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP: 663-187-45-79

2018 - Powered by RECEVENT
Polityka prywatnosci
arrow_upward